Systematisk HMS-arbeid

Internkontroll eller Systematisk Helse, Miljø og Sikkerthetsarbeid er en oppgave som alle bedrifter er pliktig til å ha orden på.

Å lage et Internkontroll-system er å dokumentere at en tar HMS på alvor i bedriften. Bedriftshelsetjenesten kan hjelpe bedriften med oppbygging av et slikt system. Vi har utviklet en startmappe som medlemsbedriftene kan få eller vi bistår med gjennomgang, revisjon eller oppfølging av bedriftens internkontroll.

Vi kan også gi korte kurs i oppbygging / vedlikehold av Internkontrollsystem.

Internkontroll

Et godt internkontrollsystem eller Systematisk Helse, Miljø og Sikkerthetsarbeid bidrar til å sørge for at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Ifølge internkontrollforskriften plikter arbeidsgiver å sørge for systematisk oppfølging av krav i relgelverket. Vi kan bistå med oppbygging, revisjon og vedlikehold av bedriftens internkontroll. 

Rådgivning

Vi bistår bedriftene med rådgivning innen HMS gjennom samtaler eller bedriftsbesøk. Etter ønske kan vi delta på blant annet planleggingsmøter, personalmøter og Arbeidsmiljøutvalg (AMU), mm.

Alle personer som er medlem hos oss, kan kontakte oss direkte uten ekstra kostnader.

Vernerunde

En vernerunde er den vanligste metoden for å ivareta lovens krav til systematisk kartlegging av arbeidsmiljøforhold. Vi tilbyr og oppfordrer til at vi kan delta på vernerundene hos alle medlemsbedriftene våre. Vernerundene blir gjennomført med formøte for å finne ut hvilke områder vi skal ha fokus på, fysisk vernerunde og avslutningsmøte for å sette inn i handlingsplan.

Risikovurdering og kartlegging

Det er lovpålagt at alle bedrifter skal kartlegge og vurdere alle farer/ problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet som skal gjennomføres. I hovedsak er det tre enkle spørsmål som skal besvares: hva kan gå galt, hva kan vi gjøre for å hindre at det skjer og hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene hvis det skjer?

Lofoten HMS kan bistå med råd, veiledning, identifisering av risikoforhold, gjennomføringen av risikovurdering og med utarbeidelse av handlingsplan etter kartleggingen. Vi tilbyr også kurs i dette emnet.