Kartlegging av arbeidsmiljø

Vi kan bistå bedriften med kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø. Vi gir råd om, eller bistår med forberedelsene, gjennomføring, oppsummeringen og utarbeiding av handlingsplan. Hvilken metode som brukes avtales med bedriften.

Konflikthåndtering

I alle bedrifter kan det oppstå uenighet som kan lede til konfliktsituasjoner. Vi kan bistå med råd om konflikthåndtering, og hvis nødvendig med samtaler med de involverte personer for å kartlegge om det finnes muligheter for løsning

Krisehåndtering

Dersom det har oppstått en alvorlig ulykke eller andre uønskede hendelser i bedriften kan Lofoten HMS bistå bedriften med: defusing og debriefing, lederstøtte, oppfølging på individ og gruppenivå, utarbeide rutiner, opplæring og kursing.

Vold og trusler på arbeidsplassen

Det er mange ansatte som utsettes for fysisk og/eller verbal vold og trusler gjennom arbeidsdagene sine. Det er derfor viktig å arbeide aktivt med å forebygge slike hendelser. Vi bistår blant annet med kartlegging, risikovurdering, utarbeiding a tiltak, kursing/ opplæring, defusing og debriefing.